کامران شریفی

كامران شريفي ​​​​​​​
متولد ۱۳۵۳/۰۵/۰۱ كرمانشاه 

تحصيلات :
- ديپلم گرافيك از هنرستان هنرهاي تجسمي پسران كرمانشاه ۱۳۷۲ 
- ليسانس عكاسي از دانشكده ي هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ۱۳۷۸ (رتبه ي هفت در كنكور )
- فوقليسانس گرافيك از دانشگاه هنر تهران ۱۳۸۱ ( رتبه ي سيزده در كنكور )
- دانشجوي دكتراي پژوهش هنر دانشگاه تهران ورودي ۱۳9۷ ( رتبه ي چهار در كنكور )
​​​​​​​
مسؤوليتها و فعاليتهاي فرهنگي و هنري :
- فعاليت حرفه اي در زمينه ي گرافيك و عكاسي از ۱۳۶۸ تا كنون 
- عضو گروه جوان واحد تجسمي حوزه ي هنري از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴  
- دبير بخش عكس يادواره ي ۸ سال دفاع مقدس ( يادمان شهيد آويني ) كرمانشاه ۱۳۷۶  
- نماينده ي انجمن سينماي جوان دفتر كرمانشاه براي مذاكرات با مجله ي عكس ۱۳۷۷ 
- عضو هيأت امناء و نايبرييس انجمن هنرهاي تجسمي استان كرمانشاه از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰  
- عضو گروه علمي مشورتي اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه در حوزه ي مطبوعات ـ ۱۳۷۹ 
- عضو گروه علمي مشورتي اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه در حوزه ي تبليغات ـ ۱۳۷۹ 
- نماينده ي دانشگاه سوره براي مذاكرات با اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه ۱۳۷۹ 
- مدير آموزش گروه ۴۰۱ مخابرات نزاجا ( دوره ي خدمت سربازي ) از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ 
- عضو كميته ي علمي تخصصي گرافيك دانشگاه جامع علمي كاربردي از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ 
- استاد راهنما و همكار در همايش فرهنگي و هنري حماسه ي جاويد ۱۳۸۴ 
- عضو شوراي تخصصي گروه گرافيك دانشگاه سوره از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ 
- مشاور اجرايي و محتوايي اولين جشنواره ي خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي - تهران ۱۳۸۶ 
- عضو هيأت مؤسس انجمن عكاسان كرمانشاه ۱۳۸۶ 
- عضو شوراي برگزاري و دبير نمايشگاه اولين جشنواره ي گرافيك سوره ي تماشا ـ دانشگاه سوره ۱۳۸۶ 
- عضو كميته ي هنري ستاد دهه ي فجر ـ ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ 
- عضو شوراي برگزاري و دبير نمايشگاه دومين جشنواره ي گرافيك سوره ي تماشا ـ دانشگاه سوره ۱۳۸۷ 
- عضو هيأت امناء و نايبرييس انجمن عكاسان استان كرمانشاه از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ 
- كارشناس خبره ي دادگستري - ۱۳۸۸ 
- استاد راهنما و همكار در جشنواره ي بين المللي فرهنگي و هنري در انتظار صبح ـ ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ 
- عضو كارگروه تخصصي قرآن و هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ ۱۳۸۹ 
- نماينده ي ويژه ي بخش بين الملل مركز آموزشي، فرهنگي و هنري دارالفنون ـ ۱۳۹۱ 
- عضو شوراي تخصصي گروه گرافيك دانشگاه آزاد واحد امارات متحده ي عربي از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ 
- مدير گروه عكاسي مركز علمي كاربردي واحد ۳۸ تهران ــ از مهر ۱۳۹۲ تا شهريور ۱۳۹۷ و از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۹ 
- عضو مؤسسه ي توسعه ي هنرهاي تجسمي معاصر ( شماره ي عضويت ۳-۹۹۱-۲۰ ) از ۱۳۹۵ تا كنون
​​​​​​​- عضو شوراي برگزاري چهارمين جشنواره ي گرافيك سوره ي تماشا ـ دانشگاه سوره ۱۳۹۵ 
- دبير عكس پايگاه خبري شبكه ي تصوير ( تصويرنت ) ـ از ۱۳۹۵ تا كنون
- دبير چهارمين جشنواره ي عكس قابهاي بهشتي ـ ۱۳۹۵ 
- مدير گروه كارشناسي ارشد عكاسي دانشگاه سوره ـ از مهر ۱۳۹۵ تا كنون
- عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ي هنر دانشگاه سوره ـ از مهر ۱۳۹۵ تا كنون
- عضو شوراي آموزشي دانشكده ي هنر دانشگاه سوره از ۱۳۹۶ تا كنون
- دبير جشنواره ي نگاره ي ۳ ( كتاب گرافيك ) ـ ۱۳۹۷ 
- عضو شوراي سياستگذاري سوگواره ي عكس فرهنگ عاشورايي ـ ۱۳۹۷ 
- عضو كميته ي برنامه ريزي بخش عكس جايزه ي تهران ـ ۱۳۹۷ 
- دبير كميته ي دانشگاهی همايش ده روز با عكاسان ـ ۱۳۹۷ 
- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه سوره از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ 

سـوابـق تدريس :
- دانشگاه سوره ـ از بهمن ۱۳۷۸ تا كنون (جوانترين مدرس به مدت دو سال ـ استاد نمونه دو مرتبه ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ )
- دانشگاه الزهراء ـ ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ ( دو نيمسال )
- دانشگاه گيلان ـ ۱۳۹۰ ( دو نيمسال )
- دانشگاه شـريعتي ـ از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ 
- دانشگاه رجايي ـ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ( دو نيمسال )
- دانشگاه علم و فرهنگ ـ ۱۳۹۰ ( يك نيمسال )
- دانشگاه آزاد واحد تهـران مركز ـ ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ ( سه نيمسال )
 - دانشگاه آزاد واحد تهـران شرق ـ از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰
 - عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد صحنه ـ ۱۳۸۶
 - دانشگاه پيام نور واحد تهـران شرق ـ از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
 - دانشگاه آزاد واحد كشور امارات متحده ي عربي ـ از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ ( ۷ نيمسال )
- دانشگاه پارس ـ از ۱۳9۷ تا ۱۳9۸ . - از نخستين دارندگان كد مدرسي علمي كاربردي ( ۸۲۴۳۲۳۰۰۸۱۵ و ۹۲۱۰۰۰۰۱۲۲۷۰۹ ) از ۱۳۸۳ تا كنون
 - مراكز علمي كاربردي ( حوزه ي هنري ــ سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ــ انجمن روزنامه نگاران ــ ارا ـ البرز ـ ۱۱ ـ ۲۶ ـ ۳۵ ـ ۳۸ ـ ۴۱ ـ ۴۴ـ ۴۶ ـ ۵۳ ـ ۴۸ ) از ۱۳۷9 تا كنون
- مدارس راهنمايي شهر تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ 
- هنرستان هنرهاي تجسمي پسران كرمانشاه از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ 
- انجمن سينماي جوان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
 - مؤسسه ي آموزش عالي آزاد آرمان از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
 - مدرسه ي مطالعات فرهنگي بهاران از ۱۳۹۵ تا كنون.

راهنمايي پاياننامه :
- دانشگاه سوره - دانشجو: فرناز فلاحت باسمنج ( كارشناسي ارشد عكاسي )
- بخش عملي با عنوان "خشونت پنهان در عكاسي شهري از مناظر تهران"
- دانشگاه كمال الملك - دانشجو: مريم آجيليان ( كارشناسي ارشد انيميشن )
- مشاوره ي بخش نظري با عنوان "مطالعه تاثير ميزانسن و روايت پردازي بر عكاسي چيدماني با نگاهي به آثار گريگوري كرودسن"
- دانشگاه سوره - دانشجو: سارا علي محمدي (كارشناسي ارشد عكاسي )
- بخش عملي با عنوان "آخرين خواب؛ بر اساس عكاسي صحنه پردازي شده ي عصر ويكتوريا"
- دانشگاه سوره - دانشجو: مهشيد گيوه چي ( كارشناسي ارشد گرافيك )
- بخش عملي با عنوان "طراحي پوستر تئاتر"

- دانشگاه سوره - دانشجو: اميرطه ساداتيان مقدم ( كارشناسي ارشد عكاسي )
- بخش عملي با عنوان "نگاه ي نو به مظاهر تمدن شهري تهران قرن بيست و يكم" ( در حال انجام )
- دانشگاه سوره - دانشجو: زهرا خداداده ( كارشناسي ارشد عكاسي )
- بخش عملي با عنوان عكس خانوادگي با ويژگي هاي زيباشناختي نوين ( در حال انجام )

- دانشگاه كمال الملك - دانشجو: شكيبا عفتي ( كارشناسي ارشد سينما )
- مشاورهي بخش نظري با عنوان "واكاوي عناصر ميزانسن و دكوپاژ سينمايي در عكسهاي جنگ ايران و عراق ( نمونه ي مطالعاتي: آثار عكاسجنگ؛ بهرام محمدي فرد )" ( در حال انجام )
- دانشگاه سوره - دانشجو: سهيل حيدري ( كارشناسي ارشد عكاسي )
​​​​​​​– مشاورهي بخش نظري با عنوان "بررسي عكس هاي قومنگارانه نصرالله كسرائيان و حسن غفاري از دهه ۷۰ تا 9۰ شمسي بر اساس ديدگاه پسا استعماري ادوارد سعيد" ( در حال انجام )
- دانشگاه سوره - دانشجو: زهرا محمديان فر ( كارشناسي ارشد گرافيك )
- بخش عملي با عنوان "استفاده از عكاسي تبليغاتي در طراحي بسته بندي و پوستر تبليغاتي محصول زعفران" ( در حال انجام )

- دانشگاه سوره - دانشجو: مليكا غديري ( كارشناسي ارشد گرافيك)
– مشاوره ي بخش نظري با عنوان "تحليل محتواي بصري آثار اينفوگرافيك ايستا مبتني بر عكاسي با موضوع مسايل اجتماعي در آثار طراحان اروپايي" (در حال انجام ).

- دانشگاه سوره - دانشجو: ناصر افشاري ( كارشناسي ارشد عكاسي )
- بخش عملي با عنوان " متافيزيك حضور " ( در حال انجام )

- دانشگاه سوره - دانشجو: مهرانگيز مهربخش ( كارشناسي ارشد عكاسي )
- مشاورهي بخش نظري با عنوان "بررسي و تحليل قدرت نمادسازي مجموعه عكاس ـ دوربين در عكاسي منظره؛ نمونه پژوهشي نمايشگاه زمين نگاري هاي جديد سال ۱9۷۵ آمريكا "( در حال انجام )


مقاله :
- فصلنامه ي فرهنگ كرمانشاه ، شماره ي ۲ ـ عنوان : بازگويي يك داستان به روايتي ديگر ـ ۱۳۸۱ 
- فصلنامهي عكاسي ، شمارهي ۳ ـ عنوان : عكاسان ناعكاس ـ ۱۳۹۵ 
- فصلنامه ي عكاسي ، شمارهي ۴ ـ عنوان : مروري بر عكسهاي تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري در ايران ـ ۱۳۹۶
- روزنامهي ايران ، شمارهي ۶۷۹۹ ـ عنوان : پشت پرده ي جنگ ـ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ 
- فصلنامه ي عكاسي ، شماره ي ۶ ـ عنوان : اين شادي سؤال برانگيز ! ـ ۱۳۹۸ 

سخنراني :
- بزرگداشت مرتضي مميز ، انجمن گرافيك كرمانشاه ــ عنوان : نقش مرتضي مميز در فرهنگ مكتوب گرافيك ايران ـ ۱۳۸۵ 
- پنجمين همايش ده روز با عكاسان ايران ، خانه ي هنرمندان ايران ـ عنوان : طراحي صحنه در عكاسي ـ ۱۳۹۵ 
- پانزدهمين نمايشـگاه بين المللي تخصـصـي دوربينهاي ديجيتال ، هنر عكاسـي و ... ــــ عنوان : نگاهي ريزبينانه به مقوله ي تركيببندي ـ ۱۳۹۶ 
- شصت و دومين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوان ـ عنوان : عكاسي امروز ايران ـ كرمانشاه اسفند ۱۳۹۷ 
- صحنه آرايي در عكاسي _ خانه ي هنرمندان ايران _ ارديبهشت ۱۳۹۸ 
- ميزگرد تخصصي با عنوان جستاري بر جشنواره هاي عكاسي پس از انقلاب اسلامي ايران ـ فروردين ۱۴۰۰ 
- هفته ي ديزاين دانشگاه هنر ـ عنوان : جنبه هاي اسنادي عكاسي در گرافيك ـ ارديبهشت ۱۴۰۰ 

شركت در كارگاهها :
- كارگاه مهارت هاي روش تدريس ـ دانشگاه جامع علمي كاربردي ـ ۱۳۸۵ 
- كارگاه مديريت بازاريابي و تبليغات ـ دانشگاه جامع علمي كاربردي ـ ۱۳۸۸ 

برپايي كارگاهها :
- همايش هنرهاي تجسمي دانشجويان دانشگاه سوره ( عكاسي ) ـ فرهنگسراي بهمن ۱۳۸۰ 
- همايش حضور سبز ( نقاشي ) ـ دانشگاه سوره ۱۳۸۱ 

- همايش هنرهاي تجسمي دانشجويان دانشگاه سوره ( عكاسي ) ـ فرهنگسراي بهمن ۱۳۸۲ 
- چهاردهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ( تايپوگرافي ) ـ مصلاي امام خميني ۱۳۸۵ 
- دوره ي آموزش عكاسي ـ خانه ي مطبوعات استان كردستان ۱۳۸۶ 
- بيست و نهمين سالگرد انقلاب اسلامي ( ايستگاه نقاشي ) ـ تهران ۱۳۸۶ 
- شانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ( تايپوگرافي ) ـ مصلاي امام خميني ۱۳۸۷ 
- سـومين جشـنواره ي فرهنگي دانشـجويان دانشـگاههاي علوم پزشـكي سـراسر كشور ( مباني سواد بصري ) - گرگان ۱۳۹۰
- نمايشگاه عكس عاشوراييان ( كارگاه نقد عكس ) ـ كرمانشاه ۱۳۹۰ 
- جشنواره ي فرزندان كاركنان پژوهشگاه نفت ( عكاسي ) ـ ۱۳۹۵
 
داوريهـا :
- جشنواره ي ايرانگردي ـ مجتمع فرهنگي تفريحي ارم ۱۳۷۸ 
- جشنواره ي نگارش ۱۰۰۱ بسم الله ـ حوزه ي هنري ۱۳۸۲
 - جشنواره ي نگارش ۱۰۰۱ بسم الله ـ حوزه ي هنري ۱۳۸۳ 
- جشنواره ي نگارش ۱۰۰۱ بسم الله ـ حوزه ي هنري ۱۳۸۴ 
- جشنواره ي حكمت مطهر ۱۳۸۶ 
- اولين جشنواره ي خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي ۱۳۸۶ 
- دومين جشنواره ي گرافيك سوره ي تماشا ـ دانشگاه سوره ۱۳۸۷ 
- دومين جشنواره ي ملي دانشجويي دختران آفتاب - دانشگاه هنر ۱۳۸۷ 
- هفتمين جشنواره ي ملي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران ـ ۱۳۸۸ 
- دومين جشنواره ي خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي ۱۳۸۸ 
- دومين جشنواره ي فرهنگي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور - مشهد ۱۳۸۹ 
- دومين سوگواره ي عكس و پوستر عاشورايي ـ حوزه ي هنري كرج ـ ۱۳۸۹ 
- هشتمين جشنواره ي ملي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران ـ ۱۳۸۹ 
- بيست و پنجمين جشنواره ي ملي قرآن دانشجويان كشور ـ تهران ۱۳۸۹ 
- پانزدهمين جشنواره ي سراسري هنر و ادبيات ديني و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي ـ نجف آباد ۱۳۸۹ 
- شانزدهمين جشنواره ي سراسري هنر و ادبيات ديني و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ـ سنندج ۱۳۹۰
 - سومين جشنواره ي فرهنگي دانشجويان دانشگاهه اي علوم پزشكي سراسر كشور - گرگان ۱۳۹۰
- اولين سوگواره ي عكس عاشورايي ـ دانشگاه سوره ۱۳۹۰
- جشنواره ي عكس به استقبال يار ـ كرمانشاه ۱۳۹۰
- اولين جشنواره ي عكس استاني انجمن عكاسان كرمانشاه ۱۳۹۰ 
​​​​​​​- نمايشگاه عكس عاشوراييان ـ كرمانشاه ۱۳۹۰
- جشنواره ي هنري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ ۱۳۹۱
- چهارمين جشنواره ي هنري دانشجويان پزشكي سراسر كشور ـ كرمان ۱۳۹۱
 - بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ( بخش دانشگاهي ) ـ ۱۳۹۱
 - هجدهمين جشنواره ي سراسري هنر و ادبيات ديني دانشگاه آزاد اسلامي ـ علي آباد كتول ۱۳۹۲
 - هجدهمين جشنواره ي قرآني دانشگاهه اي علوم پزشكي كشور ـ سبزوار ۱۳۹۲
 - بزرگداشت هفته ي دفاع مقدس ـ سازمان زيباسازي شهرداري تهران ۱۳۹۲
 - دومين سوگواره ي سرو ـ سازمان زيباسازي شهرداري تهران ۱۳۹۲
 - نوزدهمين جشنواره ي سراسري هنر و ادبيات ديني دانشگاه آزاد اسلامي ـ شيراز ۱۳۹۳
 - نخستين جشنواره ي سراسري دانشجويي تجسم هنر ( پاتوق ) ـ تهران ۱۳۹۴
 - هفتمين جشنواره ي فرهنگي و هنري دانشجويان پزشكي سراسر كشور - شيراز ۱۳۹۴
 - اولين جشنواره ي منطقه اي پوستر هنر و محيطزيست ـ دانشگاه آزاد اسلامي ۱۳9۵ 
- نخستين جشنواره ي ملي عكس انتخاب برتر ـ سنقر ۱۳9۵
 - جشنواره ي ايران من ـ راديو ايران ـ ۱۳۹۶
 - نخستين جشنواره ي ملي عكس مازندران ـ آمل ۱۳۹۶
 - شصت و دومين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوان ـ كرمانشاه ۱۳۹۷

   سـوابـق نمايشگاهي :
 نمايشگاههاي انفرادي:
- نمايشگاه آثار گرافيك ـ نگارخانه ي آيه ـ ۱۳۸۵ . نمايشگاه عكس ( از چهلم تا چهل ) ـ نگارخانه ي آيه ـ ۱۳۹۶
 

نمايشگاههاي گروهي:
- دومين مسابقات هنري دهه ي فجر در رشته ي نقاشي و طراحي - كرمانشاه ۱۳۶۵ . - دومين جشنوارهي هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشور - سمنان ۱۳۶۸ 

- چهارمين جشنواره ي هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشورـ همدان ۱۳۷۰ 
- ششمين جشنواره ي هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشور- يزد ۱۳۷۲ 
- نخستين نمايشگاه گرافيك گروه جوان واحد تجسمي حوزه ي هنري ـ خانه ي سوره ۱۳۷۲ 
- چهارمين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوانان ايران - كرمانشاه ۱۳۷۴ 
- دومين جشنواره ي دوسالانه ي دانشجويان سراسر كشور – موزه ي هنرهاي معاصر تهران ۱۳۷۴ 
- سيزدهمين جشنواره ي سراسري سينماي جوانان ايران – فرهنگسراي بهمن تهران ۱۳۷۵ 
- نمايشگاه عكس ستارگان خا ( آثار دانشجويان دانشگاه تهران ) ـ نگارخانه ي دانشجو ۱۳۷۵ 
- پنجمين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوانان ايران ـ اهواز ۱۳۷۵ 
- نمايشگاه عكس آزاد ( آثار دانشجويان دانشگاه تهران ) ـ نگارخانه ي دانشجو ۱۳۷۵ 
- چهارمين نمايشگاه كتاب از نگاه عكاسان ـ دهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ۱۳۷۶ 
- ششمين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوانان ايران ـ زاهدان ۱۳۷۶ 
- جشنواره ي نماز و نيايش به روايت دوربين – ارا ۱۳۷۶ 
- نمايشگاه عكس سيماي باورها با موضوع خرافات و موهومات ـ كرمانشاه ۱۳۸۰ 
- نمايشگاه عكس ( گروه ۷ ) با موضوع معماري ـ نگارخانه ي طراحان آزاد تهران ۱۳۸۱ 
- دومين نمايشگاه استادان و دانشجويان دانشگاه سوره - فرهنگسراي ورزش ۱۳۸۲ 
- دوسالانه ي نمايشگاه نقاشي معاصر جهان اسلام - مركز فرهنگي هنري صبا ۱۳۸۳ 
- نخستين نمايشگاه هنرهاي سنتي جوانان ـ مؤسسه ي فرهنگي هنري صبا ۱۳۸۴
- مسابقه ي حماسه ي هنر ـ تهران ۱۳۸۵ 
- نمايشگاه گروه ي عكس ( گروه ۲۰ ) با موضوع نوروز – نگارخانه ي لاله تهران ۱۳۸۵ 
- نمايشگاه سه نفره ي عكس ( گروه روژآوا ) با موضوع منطقه ي كردنشين ايران – نگارخانه ي نيكول تهران ـ ۱۳۸۶
- اولين جشنواره ي گرافيك دانشگاه سوره واحد تهران – ۱۳۸۶ 
- صدمين نمايشگاه خانه ي عكاسان ايران با موضوع ۱۰۰ عكاس ، ۱۰۰ سلف پرتره – خانه ي عكاسان ايران ۱۳۸۶
- نمايشگاه ۷۲ عكاس ، ۷۲ عكس با موضوع عاشوراييان – خانه ي عكاسان ايران ۱۳۸۶
 - شانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ـ ۱۳۸۷ 
- نمايشگاه ۳۳ عكس ، ۳۳ عكاس عضو انجمن عكاسان كرمانشاه ۱۳۸۹ چ - هفته ي فرهنگي كرمانشاه - فرهنگسراي نياوران ۱۳۹۰ 
- مكتب سوره ( نمايشگاه آثار هنري استادان دانشگاه سوره ) موزه ي امام علي – تهران ۱۳۹۲
 - بخش جنبي نخستين جشنواره ي ملي عكس مازندران ـ آمل ۱۳۹۶ 

جـوايـز :
- برنده ي جايزه ي اول دومين مسابقات هنري دهه ي فجر در رشته ي نقاشي و طراحي - كرمانشاه ۱۳۶۵
 - برنده ي جايزه ي اول چهارمين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوانان ايران - كرمانشاه ۱۳۷۴
 - برنده ي جايزه ي دوم چهارمين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوانان ايران - كرمانشاه ۱۳۷4
- برنده ي جايزه ي اول ششمين جشنواره ي منطقه اي سينماي جوانان ايران - زاهدان ۱۳۷۶ 
- برنده ي جايزه ي دوم دومين جشنوارهي نگارش ۱۰۰۱ بسم الله - دانشگاه سوره واحد تهران ۱۳۸۲
 - برنده ي جايزه ي اول مسابقه ي اميد و انتظار / گنبد نيلوفري – حوزه ي هنري تهران ۱۳۸۲
 - نامزد جايزه ي بخش طراحي پوستر و بروشور در ششمين جشنواره ي سراسري تئاتر بانوان - تهران ۱۳۸۶
- برنده ي جايزه ي سـوم مسابقه ي نقـد و بررسي "فيلم خوابم مياد" ؛ از سوي گروه سايتهاي پرشين بلاگ ـ ۱۳۹۱
 - استاد نمونه ي دانشگاه سوره ـ ۱۳۹۰
- استاد نمونه ي دانشگاه سوره ـ ۱۳۹۵