اسماعیل نیسی
مدیر فیلمبرداری


​​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​