​​کارگاه آموزشی زیبایی شناسی نورپردازی و فیلمبرداری 
استاد تورج اصلانی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی فیلمبرداری فیلم مستند 
استاد مرتضی پورصمدی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی مبانی فیلمبرداری 
استاد علی لقمانی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی مفاهیم سینمای دیجیتال 
استاد محمدحسین فرج
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی شناخت دوربین و انتخاب فرمت ها 
استاد ارسطو مداحی گیوی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساع
ت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی ساختار فنی تصویر  
استاد مرتضی جان بخش
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی اپراتوری دوربین و دی آی تی
استاد مهدی مالکی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی اجرای فوکوس
استاد مهدی اصلانی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی رنگ شناسی
استاد کیوان کهریزی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی فیزیک نور و مبانی نورپردازی 
استاد ارسطو مداحی گیوی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی شناخت لنز و فیلتر 
استاد مرتضی جان بخش  
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی فیلمبرداری استاپ موشن 
استاد ایرج محمدی رزینی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی فیلمبرداری در تبلیغات 
استاد ارسطو مداحی گیوی
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی ساختار فنی تصویر 
استاد مرتضی جان بخش 
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی تحلیل ترکیب بندی تصویر 
استاد مرتضی جان بخش 
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی نورسنجی
استاد مرتضی جان بخش
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی فیلمبرداری زیر آب  
استاد کاظم بایرام بخش 
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام

​​کارگاه آموزشی ارزیابی تصویر 
استاد مرتضی جان بخش
​​​​​​​زمان کارگاه : 12 ساعت 

توضیحات بیشتر و پیش ثبت نام