لیلا نقدی
طراح صحنه و لباس


​​​​​​​

​​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​.